Kan jouw project € 1000,= gebruiken?

Lees hieronder hoe je een aanvraag doet

Om leuke innovatieve projecten of ideeën een steuntje in de rug te geven stelt de Adviesraad voor de Wijkeconomie vijf keer € 1000,= beschikbaar.

Heb jij een initiatief dat de wijk ten goede komt? Laat het ons weten. Uit de ingezonden projecten worden er vijf geselecteerd die elk een bedrag van € 1000,= ontvangen.

Wij kijken vooral na hoe jouw initiatief concreet bijdraagt aan de wijk. Ondernemerschap en werkgelegenheid hebben een streepje voor, maar originaliteit en creativiteit kunnen het verschil maken.

De uitreiking van deze prijzen vindt plaats tijdens een feestelijk PR-moment door de wethouder Economie, de heer Richard De Mos.

Om kans te maken kan je het formulier hieronder invullen en opsturen.  Mailen mag ook naar info@adviesraadwijkeconomie.nl

Je hoort zo snel mogelijk van ons of je tot de gelukkigen behoort.

Aanvraagformulier € 1000,=
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 67.11MB
Ik ga okkoord met de voorwaarden (zie hieronder) *
Met het indienen van deze aanvraag verklaar je akkoord te gaan met het volgende:

wij selecteren uit alle ingediende aanvragen de 5 'winnende'. Tegen deze selectie is geen enkel beroep of bezwaar mogelijk. Behoor je tot de geselecteerden dan ga je ermee akkoord dat wij jouw idee of project in de openbaarheid brengen en werk je mee aan een eventueel PR-moment/prijsuitreiking.
WIj behouden ons het recht voor om deze actie eenzijdig en zonder verdere toelichting te beëindigen. Dat geldt ook voor eventuele aanvragen die indruisen tegen de goede zeden en/of in strijd zijn met de geldende wetgeving, zulks naar onze eigen eenzijdige beoordeling. Wij zijn noch direct, noch indirect, aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de uitvoering of realisatie van "winnende" aanvragen en/of de eventuele publiciteit die daaruit voortvloeit.

Bezig met versturen

 

 

 

 

Expert meeting: Haagse Retail onder de loupe

De Haagsedetailhandel levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van wijken en buurten. Daarnaast zijn winkels ook voor de Haagse economie en de werkgelegenheid van groot belang.  De gemeente besteed hier dan ook veel aandacht aan, onder andere door:

 

 • het maken en het uitvoeren van het detailhandelsbeleid;
 • het ondersteunen van bedrijveninvesteringszones en winkeliersverenigingen;
 • het uitvoeren van de detailhandelsmonitor en zo de vinger aan de pols te houden.

Toch bereiken ons signalen dat het niet overal even goed gaat met winkelgebieden.

Daarom organiseren wij op 11 oktober een expert meeting over de Haagse Detailhandel.

Ondernemers, bestuurders van BIZ’en, ambtenaren en specialisten gaan met elkaar en met de leden van de Adviesrad voor de Wijkeconomie in gesprek. Naast kansen (zoals het verbeteren van de marketing en leefbaarheid van winkelgebieden) en bedreigingen (zoals de toenemend verkopen via internet) hopen we zo ook concreet in beeld te brengen hoe de zaken ervoor staan en wat er nodig is om de bijdrage van de detailhandel aan de wijkeconomie en werkgelegenheid optimaal te houden of te maken.

De uitkomsten zullen wij gebruiken voor het opstellen van een adviesrapportage.

Positief advies Jongeren in de BIZ naar gemeente

Het initiatief “Jongeren in de BIZ” is met een positief advies van de Adviesraad voorgelegd aan wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport.

In het advies wordt een mogelijke aanpak voor uitvoering geschetst, waarbij spelers als het Haags Ondernemershuis, ROC Mondriaan, Werk & Loon, het Servicepunt Arbeid en diverse BIZ-verenigingen betrokken zijn.

Het advies kunt u hier downloaden.

 

Samen werken aan meer banen voor jongeren

 

Het aanpakken van jeugdwerkeloosheid is hèt thema waarvoor de adviesraad zich inspant.

Het initiatief Young Professionals in de BIZ kan daartoe een aanzet geven.

Op 22 maart leggen we het tijdens een zgn. expert meeting voor aan allerlei betrokken partijen. Het is de bedoeling dat het initiatief vervolgens wordt overgenomen/uitgevoerd door geïnteresserde partijen in de wijken.

Hieronder treft u een uitgebreide toelichting aan op dit initiatief. U kunt het hier ook downloaden.


Van alle 45.000 werkzoekenden In Den Haag zijn meer dan 5000 jongeren onder de 27 jaar.

Hoewel er veel initiatieven zijn om deze grote groep aan een baan te helpen (jongeren in de lift, ‘boost your future’, wijktrainees, e.d.) is de Adviesraad voor de Wijkeconomie op zoek gegaan naar oplossingen die meer jongeren uitzicht op een baan geven en die concreet kunnen bijdragen aan het verbeteren van de wijkeconomie.

In Den Haag zijn de voorbije 6 jaar diverse bedrijveninvesteringszones opgericht. Het gaat om een 26-tal ondernemersverenigingen verspreid over de hele stad. Al deze verenigingen organiseren allerlei activiteiten op het gebeid van leefbaarheid (schoon, heel, veilig), fysiek (gebouwen en uitstraling openbare ruimte), economie (marketing & promotie van het winkelgebied, branchering, smart shopping, e.d.).

Bij deze BIZ-ondernemersverenigingen bestaat een grote behoefte aan ondersteuning van de respectievelijke besturen bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten. U kunt daarbij denken aan het verspreiden van nieuwsbrieven en flyers, ondersteuning bij het plannen, voorbereiden en tijdens evenementen (toezicht, EHBO, verkeer, logistiek, e.d.) het onderhouden/beheer van websites en de sociale media, het gastvrij ontvangen en informeren van bezoekers en klanten, het melden van problemen, ongevallen en overlast, het helpen van oudere bezoekers en/of klanten (dragen/bezorgen van boodschappen of het uitvoeren van ondernemersenquêtes) en nog veel meer.

Naaste het beschikbare werk bij de BIZ-verenigingen zelf, geldt dat ook voor uiteenlopende werkzaamheden bij de circa 2500 ondernemers die lid zijn van deze BIZ-verenigingen.

U kunt daarbij denken aan magazijnwerk, beveilig en toezicht, administratief en secretarieel werk, verkoopwerkzaamheden, promotiewerkzaamheden (bijv. verspreiden van drukwerk, street promotion), technische werkzaamheden, etc.

Het is de bedoeling deze ‘kleinere’ klussen in dit project samen te brengen (clusteren) zodat hieruit fulltimebanen ontstaan.

De adviesraad is van mening dat de inzet van jongere werkzoekenden voor de bedrijveninvesteringszones en voor aldaar gevestigde bedrijven een aantal grote kansen biedt:

 • Afwisselend ‘echt’ werk
 • Dankbaar werk dat goed is en zichtbaar is voor de wijk
 • Aanboren en clusteren van werk bij ZZP’ers (BIZ-leden) die hiervoor normaal gezien individueel geen personeel aannemen
 • Werk kan op rustiger momenten worden aangevuld met allerlei praktijktrainingen om vaardigheden te verbeteren (communicatie, sociale media, marketing, boekhouding, leefbaarheid en veiligheid, ondernemerschap, etc.)
 • Verbeteren onderlinge cohesie/participatie/betrokkenheid
 • Samenwerking met BIZ-en, gemeente Den Haag, onderwijsinstellingen, wijkaanpak, Haags Ondernemershuis, coöperatie
 • Werk op HBO, MBO en VMBO-niveau

Op 22 maart 2017 organiseren wij een expertmeeting met betrokken partijen om na te gaan in hoeverre er draagvlak voor dit initiatief is en om hun mogelijke rol in te vullen.

Daarbij kan men denken aan:

 • Het aansturen van de jongeren (bijv. door wijktrainees)
 • Het in dienst nemen en detacheren van de jongeren (bijv. door coöperatie werk & loon)
 • De coördinatie van het hele project (bijv. door Haags Ondernemershuis)
 • Het verzorgen van de praktijktrainingen (bijv. door ROC, Menskracht 7, trainers)
 • Het acquireren/aanmelden van opdrachten van de BIZ-en (bijv. door het Haags Retailpunt)
 • Het combineren van betaald werk met leerwerkplekken
 • Het aanleveren van geschikte jongeren (bijv. door SPA/WSP/UWV)
 • Contact/bemiddeling tussen werkzoekenden met de plaatselijke BIZ (bijv. door winkelstraatmanagers)

Na deze expertmeeting is het de bedoeling het initiatief als project ter uitvoering over te dragen aan geïnteresseerde partijen.

Adviesraad formeel opgericht

oprichtingavdwOp 13 juli jongstleden is de adviesraad voor de wijkeconomie officieel opgericht.  De plechtige ondertekening van de oprichtingsakte van de stichting vond plaats op het kantoor van notaris Post in het bijzijn van de bestuurleden.

Dit betekent dat de stichting na de officiële lancering door wethouder  Baldewsingh van de gemeente Den Haag,  nu ook als rechtspersoon het leven heeft gezien en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Lancering adviesraad

Welkom op de kersverse site van de adviesraad voor de wijkeconomie.

De adviesraad wordt op woensdag 1 juni a.s. officieel gelanceerd tijdens een bijeenkomst in het Haags Ondernemershuis. Deze site is dus nog volop in ontwikkeling en zal u – naarmate de raad zijn activiteiten uitbreidt – inhoudelijk steeds meer informatie verschaffen.

De lancering vindt plaats in het kader van de week van de arbeid, waarin aandacht voor werk voor jongeren prominent de aandacht krijgt.

Een passend moment omdat werkgelegenheid onlosmakelijk verbonden is met een gezonde wijkeconomie en werk voor jongeren één van de thema’s is waaraan de adviesraad graag een bijdrage wil leveren.