Kan jouw project € 1000,= gebruiken?

Lees hieronder hoe je een aanvraag doet

Om leuke innovatieve projecten of ideeën een steuntje in de rug te geven stelt de Adviesraad voor de Wijkeconomie vijf keer € 1000,= beschikbaar.

Heb jij een initiatief dat de wijk ten goede komt? Laat het ons weten. Uit de ingezonden projecten worden er vijf geselecteerd die elk een bedrag van € 1000,= ontvangen.

Wij kijken vooral na hoe jouw initiatief concreet bijdraagt aan de wijk. Ondernemerschap en werkgelegenheid hebben een streepje voor, maar originaliteit en creativiteit kunnen het verschil maken.

De uitreiking van deze prijzen vindt plaats tijdens een feestelijk PR-moment door de wethouder Economie, de heer Richard De Mos.

Om kans te maken kan je het formulier hieronder invullen en opsturen.  Mailen mag ook naar info@adviesraadwijkeconomie.nl

Je hoort zo snel mogelijk van ons of je tot de gelukkigen behoort.

Aanvraagformulier € 1000,=
Drop a file here or click to upload Choose File
Maximum upload size: 67.11MB
Ik ga okkoord met de voorwaarden (zie hieronder) *
Met het indienen van deze aanvraag verklaar je akkoord te gaan met het volgende:

wij selecteren uit alle ingediende aanvragen de 5 'winnende'. Tegen deze selectie is geen enkel beroep of bezwaar mogelijk. Behoor je tot de geselecteerden dan ga je ermee akkoord dat wij jouw idee of project in de openbaarheid brengen en werk je mee aan een eventueel PR-moment/prijsuitreiking.
WIj behouden ons het recht voor om deze actie eenzijdig en zonder verdere toelichting te beëindigen. Dat geldt ook voor eventuele aanvragen die indruisen tegen de goede zeden en/of in strijd zijn met de geldende wetgeving, zulks naar onze eigen eenzijdige beoordeling. Wij zijn noch direct, noch indirect, aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de uitvoering of realisatie van "winnende" aanvragen en/of de eventuele publiciteit die daaruit voortvloeit.

Bezig met versturen

 

 

 

 

Expert meeting: Haagse Retail onder de loupe

De Haagsedetailhandel levert een belangrijke bijdrage aan de levendigheid van wijken en buurten. Daarnaast zijn winkels ook voor de Haagse economie en de werkgelegenheid van groot belang.  De gemeente besteed hier dan ook veel aandacht aan, onder andere door:

 

  • het maken en het uitvoeren van het detailhandelsbeleid;
  • het ondersteunen van bedrijveninvesteringszones en winkeliersverenigingen;
  • het uitvoeren van de detailhandelsmonitor en zo de vinger aan de pols te houden.

Toch bereiken ons signalen dat het niet overal even goed gaat met winkelgebieden.

Daarom organiseren wij op 11 oktober een expert meeting over de Haagse Detailhandel.

Ondernemers, bestuurders van BIZ’en, ambtenaren en specialisten gaan met elkaar en met de leden van de Adviesrad voor de Wijkeconomie in gesprek. Naast kansen (zoals het verbeteren van de marketing en leefbaarheid van winkelgebieden) en bedreigingen (zoals de toenemend verkopen via internet) hopen we zo ook concreet in beeld te brengen hoe de zaken ervoor staan en wat er nodig is om de bijdrage van de detailhandel aan de wijkeconomie en werkgelegenheid optimaal te houden of te maken.

De uitkomsten zullen wij gebruiken voor het opstellen van een adviesrapportage.

Positief advies Jongeren in de BIZ naar gemeente

Het initiatief “Jongeren in de BIZ” is met een positief advies van de Adviesraad voorgelegd aan wethouder Rabin Baldewsingh van Sociale zaken, Werkgelegenheid, Wijkaanpak en Sport.

In het advies wordt een mogelijke aanpak voor uitvoering geschetst, waarbij spelers als het Haags Ondernemershuis, ROC Mondriaan, Werk & Loon, het Servicepunt Arbeid en diverse BIZ-verenigingen betrokken zijn.

Het advies kunt u hier downloaden.